klieshe

 

LIBRA TË TJERË

 

Përballë falsifikatorëve

Universiteti i Tiranës

Historia e Shqipërisë II

Histiria e Shqipërisë III

Përballë falsifika-
torëve të historisë
Universiteti i Tiranës Historia e Shqipërisë II Historia e Shqipërisë III
Shqipëria 10 vjetori i PPSH    
Shqipëria njohuri të përgjithshme 10 vjetori i Partisë Punës Shqipërisë