klieshe

 

"Vepra 30"


Vepra 30

 

Maj - dhjetor 1965
- Parathënie për vëllimin e 30-të
- Pushka, pena dhe politika na duhen kurdoherë - 23 maj
pdf
- Puna dhe mësimi - vendimtarë për socializmin - 25 maj
- Mendja e popullit është më e gjerë - 7 qershor
- Pa interesimin e partisë kuadri nuk zgjidhet - 14 qershor
pdf
- Nga partia kërkohet punë për shërbimet komunale - 14 qershor
- Çdo sukses në bujqësi arrihet me djersë e në luftë - 16 qershor
- Studimet tona të ndriçohen nga marksizëm-leninimzmi - 16 qershor
- Subjektivizmi pengon mendimet e të tjerëve - 16 qershor
- Komiteti i shkencave s'duhet të jetë administrativ - 16 qershor
- Shembulli juaj në punë është shprehje e patriotizmit në flakë - 25 qer.
pdf
- Të demaskohet qëndrimi me dy faqe i revizionistëve - 27 qershor
- Mbi të ardhmen e atdheut s'ka interesa të tjera -7 gusht
pdf
- Lufta nga pozitat e m-l e shkatërron revizionizmin - 18 gusht
- Vëllezërit arbëreshë e duan atdheun e lashtë - 7 shtator
- Edukimi i bëhet duke lidhur ngusht teorinë me praktikën - 14 shtator
- Puna e sekretarit të parë të partisë të përsoset - 14 shtator
- Kualifikimi ndihmon për kryerjen e detyrave - 15 shtator
- Optimizmi i pabazuar është kurdoherë i dëmshëm - 15 shtator
pdf
- Në planifikim të nisemi nga përvoja e përparuar - 16 shtator
- Revizionizmi modern - rrezik në lëvizjen komuniste - 6 tetor
pdf
- Edukimi politik i masave - punë e përditshme - 15 tetor
- Ndërmarrjet nacionale nuk janë të pavarura - 15 tetor
- Si të merren tepricat e drithit nga ana e shtetit - 15 tetor
- Bashkëpunimi me imperializmin - vija revizioniste - 16 tetor
pdf
- Popujt do t'i gëzojnë plotësisht veprat e artit - 18 tetor
- Shpërndarja e kuadrit nuk është punë automatike - 19 tetor
- Puna politiko-ushtarake bëhet më mirë në grupe - 19 tetor
- Letërsia dhe artet të shërbejnë për kalitjen - 26 tetor
pdf
- Të freskojmë stilin e punës së partisë - 10 nëntor
- Të çajmë me guxim përpara për zhvillimin e bujqësisë - 23 nëntor
- S'mbrohen interesat e shtetit pa mbrojtur interesat e popullit -24 nëntor
- Punëtori i partisë të jetë edhe ushtarak i zoti - 24 nëntor
- Shitësit janë shërbëtorë të popullit - 24 nëntor
- Të kapërcejmë vështirësitë me vrull revolucionar - 25 nëntor
- Çdo gjë të ndërtohet mirë dhe të mbahet bukur - 25 nëntor
- Partitë m-l të mësojnë nga përvoja e njëra tjetrës - 26 nëntor
pdf
- Përmes aksioneve forcohen partitë e reja marksiste-leniniste-29 nëntor
- Rutina dhe burokratizmi duhen zhdukur me forcë - 3 dhjetor
- Revizionistët hrushovianë përpara vështirësish - 10 dhjetor
pdf
- Sa të kalojë koha, më e favorshme do të jetë për ne - 13 dhjetor
- Marksizëm-leninizmi të orienton dhe të tregon rrugën më të mirë -
20 dhjetor
- Çdo kuadër të luftojë për të vënë në jetë detyrat - 21 dhjetor
- Komploti i ri nuk do ta mposhtë popullin korean - 22 dhjetor
pdf
- Spastrimi nga burokratizmi duhet bërë gjithnjë - 24 dhjetor
- Të revulocionarizojmë marrëdhëniet mësues-nxënës - 29 dhjetor
- Lënda
pdf