klieshe

 

"Vepra 11"


Vepra 11

 

1953
- Parathënje për vëllimin 11
- Nga fjala në sesionin V të Kuvendit Popullor - 1 gusht 1953
pdf
- Puna me kuadrin në ushtri nuk është vetëm vendosja në detyra e oficerëve apoe nënoficerëve, por është një punë e tërë shkencore - nga diskutimi në mbledhjen e Byrosë Politike të KQ të PPSH - 7 shtator 1953
- Mbi disa të meta dhe gabime serioze të Panajot Plakut- 12 shtator 1953
- Nga biseda e zhvilluar me shokun Bexhet Mema kryetar i komitetit ekzekutiv tëKP të qarkut Gjirokastër - 17 shtator 1953
- Mbi arësimin politik të rinisë - nga diskutimi në mbledhjen e Byrosë Politike të KQ të PPSH - 5 tetor 1953
pdf
- Ligjet duhen zbatuar pa lëshime - diskutim në mbledhjen e Byrosë Politike të KQ të PPSH - 9 nentor 1953
- Mbi forcimin e kooperativave bujqësore ekzistuese - nga diskutimi në mbledhjen e Byrosë Politike të KQ të PPSH - 16 nentor 1953
- Mbi kontrollin e partisë për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve - nga diskutimi në mbledhjen e sekretariatit të KQ të PPSH - 23 nentor 1953
- Mbi përjashtimet nga partia - nga diskutimi në mbledhjen e Byrosë Politike të KQ të PPSH - 30 nentor 1953
pdf
- Në Republikën Popullore të Shqiperisë po ndërtohen me sukses bazat e socializmit - Nëntor 1953
- Mbi disa çështje të propagandës bujqësore - nga diskutimi në mbledhjen e sekretariatit  të KQ të PPSH - 7 dhjetor 1953
- Mbi kritikën dhe autokritikën në ushtri - nga diskutimi në mbledhjen e sekretariatit të KQ të PPSH - 7 dhjetor 1953
- Mbi zhvillimin e blegtorisë në qarkun e Durrësit - nga diskutimi në mbledhjen e sekretariatit të KQ të PPSH  - 14 dhjetor 1953
pdf
- Mbi disa çështje të metodës së drejtimit nga ana e partisë - diskutim në mbledhjen e sekretariatit të KQ të PPSH - 14 dhjetor 1953 pdf
«Mbi masat për ngritjen e mëtejshme të nivelit të jetesës së masave punonjëse» - raport i mbajtur në Plenumin IX të KQ të PPSH - 24.121953
- I - Gjendja ekonomike e fshatarësisë
- II Gjendja ekonomike e klasës punëtore dhe e masave punonjëse
- 1. Gjendja e furnizimit të popullatës se qyteteve, të qendrave të punës dhe të fshatit
- 2. Si paraqitet furnizimi dhe konsumi me disa  artikuj kryesorë
pdf
- III. Arësyet kryesore që kanë shkaktuar gjendjen e vështirë ekonomike të fshatarësisë dhe të të gjithë punonjësve
- 1. Gabimet në ritmin dhe në proporcionet e zhvillimit të degëve të ekonomisë popullore
- 2. Dobësitë e punës së partisë dhe të pushtetit, si në bujësi, në industri dhe në të gjithë sektorët e tjerë janë të shumta
- Detyrat imediate për ngritjen e nivelit të jetës së punonjësve
- Telegram urimi dërguar shokut Mao Ce Dun me rastin e 60-vjetorit të ditëlindjes - 26 dhjetor 1953
- Mbi punën e partisë në minierën e bakrit "1 Maj» të Rubikut - nga diskutimi në mbledhjen e sekretariatit të KQ të PPSH - 28 dhjetor 1953
pdf

1954

- Mbi punën që duhet të bëjnë në organizatat e tyre delegatët që marrin pjesë në konferencat e partisë - letër udhëzuese - 4 shkurt 1954
- Nga redaksia e radio Tiranës kërkohet një organizim dhe një drejtim më i mirë i punës - nga diskutimi në mbledhjen e sekretariatit të KQ të PPSH- 8 shkurt 1954
- Jo vetëm të kërkojmë nga punëtorët realizimin e planit, por t'u plotësojmë atyre edhe kushtet e nevojshme të punës e të jetës - diskutim në mbledhjen e sekretariatit të KQ të PPSH - 16 shkurt 1954
- Pak fjalë mbi disa nga organet e shtypit që botohen në vendin tonë - nga diskutimi në mbledhjen e Byrosë Politike të KQ të PPSH- 17.02.1954
- Mbi detyrat e delegatëve të konferencave të partisë dhe puna me masat - nga diskutimi në mbledhjen e Byrosë Politike të KQ të PPSH - 17 shkurt 1954
- Në kooperativë, asambleja është ajo që vendos gjithshka - nga biseda me kooperativistët e Maminasit - 21 shkurt 1954
- Detyra juaj është që eksperiencën tuaj t'ua mësoni edhe të tjerëve - përgjegje letrës së Shuaip E., kultivues i dalluar i duhanit në Shtërmen  të Elbasanit - 22 shkurt 1954
- Studimet të lidhen ngushtë me problemet që na shqetësojnë - diskutim në mbledhjen e Byrosë Politike të KQ të PPSH - 24 shkurt 1954
pdf
- Të forcojmë më tej punën për pregatitjen ideologjike të kuadrove në kurset e Partisë -  diskutim në mbledhjen e sekretariatit të KQ të PPSH - 24 shkurt 1954
- Letër e hapur drejtuar komisioneve elektorale të qarqeve me të cilën i njofton se kandidaturën për anëtar të këshillit popullor të qarkut do ta vërë në zonën elektorale nr. 11 të Tiranës  2 mars 1954
- Të merren masa që kripa të mos mungojë - nga diskutimi në mbledhjen e Byrosë Politike të KQ të PPSH - 6 mars 1954
- Mbi disa çështje të administrimit të dokumentave të partisë në Korçë - nga diskutimi në mbledhjen e sekretariatit të KQ të PPSH - 22 mars 1954
- Gruaja t'i fitojë vetë të drejtat, me luftën e saj e me ndihmën e partisë - nga diskutimi në mbledhjen e sekretariatit të KQ të PPSH - 22 mars 1954
- Fjala e mbajtur në Konferencën I Kombëtare të punonjësve të NBSH-ve dhe të SMT-ve - 27 mars 1954
- Letër derguar nxënësve dhe mësuesve të shkollës së mesme «Asim Zeneli" të Gjirokastrës me rastin e 31-vjetorit të themelimit të shkollës dhe të 12-vjetorit të demostratës së saj kundër fashizmit - 3 prill 1954
pdf
«Mbi të metat dhe detyrat në drejtimin e çështjeve ekonomike e shtetërore dhe mbi zhvillimin e degëve kryesore të ekonomisë për periudhën 1954-1957» - raport i mbajtur në Plenumin X të KQ të PPSH - 16 prill 1954
- I - Mbi realizimin e planit për vitet 1951-1953
- II - Të metat në drejtimin e çështjeve ekonomike e shtetërore
- Të studjohen më thellë e në perspektivë degët kryesore të ekonomisë
- Të përsoset më tej metoda e drejtimit nga organet shtetërore
pdf
- Të forcohet më shumë puna politike dhe organizative e partisë për çështjet ekonomike
- III - Mbi zhvillimin e degëve kryesore të ekonomisë për periudhën 1954-1957
- Industria
- Bujqësia
- Disa masa për zhvillimin e mëtejshëm të bujqësisë
pdf
-Mbi masat për plotësimin e nevojave të fshatarësisë me vegla bujqësore
- Mbi ujitjen, bonifikimet dhe sistemimin agrar
- Problemi i farërave
- Të merren masa serioze për mbrojtjen e bimëve dhe të pemëve frutore
- Plehërimi i tokave me plehra organike
- Mbi zhvillimin e blegtorisë
- Mbi sektorin socialist të bujqësisë
- Problemi i kuadrit specialist në bujqësi
- Mbi propagandën bujqësore
- Transportet
- Tregëtia
pdf
- Fjala e mbylljes në Plenumin X të Komitetit Qendror të PPSH - 18.04.1954
- Fjala në mitingun e organizuar në Tiranë me rastin e inaugurimit të monumentit të V. I. Leninit  -22 prill 1954
- Mbi disa detyra për forcimin e punës në Kombinatin e Tekstileve «Stalin» - nga iskutimi në mbledhjen e Byrosë Politike të KQ të PPSH - 3 maj 1954
- Fjala para zgjedhësve te zonës elektorale Nr. 107 të Tiranës - 12 maj 1954
pdf
- Mbi disa çështje organizative të partisë - raport i mbajtur në Plenumin XI të KQ të PPSH - 12 korrik 1954
- Pa mësuar mirë marksizëm-leninizmin, detyrat nuk mund të kryhen si duhet -  disku-tim në mbledhjen me kuadrot kryesorë të aparatit të KQ të PPSH  - 12 korrik1954
- Direktivat zbërthehen dhe zbatohen drejt vetëm atëherë kur ato kuptohen drejt - diskutim në mbledhjen e aktivit të partisë të Tiranës - 13 korrik 1954
- Fjala në sesionin I të legjislaturës së trete të Kuvendit Popullor - 20 korrik 1954
- Të organizojmë më mirë punën e partisë në fshat - nga diskutimi në mbledhjen e sekretariatit të KQ të PPSH - 26 korrik 1954
- Lënda
pdf