klieshe

 

Fridrich Engels
"Dialektika e natyrës"

 

Dialektika e natyrës

 

Fridrich Engels: Dialektika e natyrës  
- Parathënie
- Skicë e planit të përgjithshëm
- Skicë e planit të pjesshëm
- Artikuj dhe kapituj - Hyrje
- Parathënie e vjetër për "(Anti)-Dyringun" - Mbi dialektikën
pdf
- Shkencat e natyrës në botën e shpirtrave
- Dialektika
- Format themelore të lëvizjes
- Masa e lëvizjes. - Puna
- Fërkimi i baticave, Kanti dhe Tomson-Tejti
pdf
- Nxehtësia
- Elektriciteti
pdf
- Roli i punës në procesin e shndërrimit të majmunit në njeri
- Shënime e fragmente - (Nga historia e shkencës)
- Shkencat e natyrës dhe filozofia
pdf
Dialektika
- a) Çështje të përgjithshme të dialektikës. Ligjet themelore të dialektikës
- b) Logjika dialektike dhe teoria e njohjes. Mbi "Kufinjtë e njohjes"
- Mbi paaftësinë e Negelit për të njohur të pafundmen
- Format e lëvizjes së materies. Klasifikimi i shkencave
- Mbi kuptimin "mekanik" të natyrës
- Matematika
pdf
- Mekanika dhe astronomia
- Fitika
- Kimia
- Biologjia
- Titujt dhe përmbajtja e fashikujve
- Shënimet
pdf
- Treguesi i përmbajtjes së fashikujve të dialektikës së natyrës
- Treguesi kronologjik i kapitujve dhe i fragmenteve të "Dialektikës së natyrës"
- Treguesi i emrave
- Treguesi tematik
- Lënda
pdf