klieshe

 

"Historia e Partisë së Punës së Shqipërisë"

 

Historia e Partisë së Punës së Shqipërisë

 

Kreu i parë: Lufta për themelimin e PKSH-së-(1929-1941)  
1. Fillimet e lëvizjes punëtore
2. Lindja e lëvizjes komuniste
pdf
3. Zgjerimi i lëvizjes komuniste ( 1935-1939)
4. Krijimi i Partisë Komuniste, domosdoshmëri historike
5. Themelimi i Partisë Komuniste të Shqipërisë
pdf
Kreu i dytë: PKSH - organizatore dhe udhëheqëse e luftës për çlirimin e vendit (1941-1944)  
1. Organizimi i Partisë. Përpjekjet për bashkimin dhe mobilizimin e masave në LANÇ
2. Shkatërrimi i rrymës fraksioniste likuidatore dhe vendosja e unitetit në Parti
3. Krijimi i Frontit NÇ, lindja e pushtetit popullor dhe zgjerimi i luftës së armatosur
4. Konferenca e I-rë e vendit e PKSH-së
pdf
5. Organizimi i Ushtrisë Nacionalçlirimtare dhe i kryengritjes së përgjithshme popullore
6. Për forcimin e luftës kundër pushtuesve të rinj gjermanë dhe për shpartallimin e reaksionit
pdf
7. PKSH organizatore e luftës heroike të popullit shqiptar për asgjësimin e planeve të armikut në dimrin 1943-1944
8. Themelimi i shtetit të ri të demokracisë popullore
9. Çlirimi i plotë i Shqipërisë. Fitorja e revolucionit popullor.
10. Bilanci i LANÇ-së dhe shkaqet e fitores
pdf
Kreu i tretë: PKSH në luftë për rindërtimin e vendit dhe për zhvillimin e revolucionit socialist (dhjetor 1944-1948)  
1. Mbrojtja dhe forcimi i pushtetit popullor.
2. Mobilizimi i masave për rindërtimin e vendit.
3. Përforcimi i shtetit të demokracisë popullore si formë e diktaturës së proletariatit.
4. Orientimet e Partisë për thellimin e revolucionit dhe ndërtimin e bazave të socializmit
5. Shkatërrimi i ndërhyrjes armiqësore të revizionistëve jugosllavë.
pdf
Kreu i katërt: Lufta e Partisë për shndërrimin e Shqipërisë nga një vend bujqësor i prapambetur në një vend bujqësor - industrial (1948 - 1955)  
1. Kongresi i I i PKSH-së - kthesë historike në jetën e Partisë dhe të vendit.
2. Forcimi i lidhjeve midis klasës punëtore dhe fshatarësisë në luftë kundër vështirësive.
3. Për ruajtjen e forcimin e unitetit ideologjik dhe organizativ, për plotësimin e planit dyvjeçar.
pdf
4. Kongresi i II i PPSH-së. Detyrat për shndërrimin e Shqipërisë në një vend bujqësor-industrial.
5. Për ngushtimin e shpërpjestimit midis industrisë e bujqësisë.
6. Forcimi i punës ideologjike dhe shkatërrimi i orvatjeve për revizionizmin e vijës marksiste-leniniste të Partisë.
pdf
Kreu i pestë: PPSH në luftë për të përfunduar ndërtimin e bazës ekonomike të socializmit (1956 - 1960)  
1. Kongresi III i PPSH-së. Orientimi për shpejtimin e kolektivizimit të bujqësisë
2. Lufta e PPSH-së kundër revizionizmit modern - rrezikut kryesor në lëvizjen
komuniste ndërkombëtare.
3. Lufta e Partisë për vendosjen e marrëdhënieve socialiste në fshat dhe për plotësimin e planit të dytë pesëvjeçar.
pdf
4. Kritika kundër pikëpamjeve revizioniste dhe veprimtarisë përçarëse të udhëheqjes sovjetike pdf
Kreu i gjashtë: PPSH në luftë për ndërtimin e plotë të shoqërisë socialiste në kushtet e bllokadës imperialisto-revizioniste (1961 - 1965)  
1. Kongresi i IV i Partisë. Orientimi për ndërtimin e plotë të shoqërisë socialiste
2. Partia në luftë për plotësimin e detyrave të planit të tretë pesëvjeçar
pdf
3. Detyrat për zhvillimin e mëtejshëm të bujqësisë socialiste
4. Forcimi i punës organizative dhe ideologjike të Partisë për edukimin komunist të punonjësve.
5. Lufta e PPSH-së për demaskimin e demagogjisë dhe të taktikave të revizionistëve hrushovianë.
pdf
Kreu i shtatë: Lufta e PPSH-së për revolucionarizimin e mëtejshëm të saj e të jetës së vendit (1966 - 1971)  
1. Kongresi V i PPSH. Detyrat për revolucionarizimin e mëtejshëm të Partisë.
2. Zbatimi i detyrave për revolucionarizimin e Partisë e të pushtetit dhe për forcimin e unitetit Parti-popull.
pdf
3. Lëvizjet e mëdha revolucionare.
4. Revolucionarizimi në fushën ekonomike.
5. Karakteri revolucionar konsekuent i politikës së jashtme të Partisë.
pdf
Kreu i tetë: Lufta e Partisë për thellimin e revolucionit socialist në të gjitha fushat përmes luftës së ashpër klasore (1971 - 1976)  
1. Kongresi VI i PPSH. Detyrat për thellimin e revolucionit socialist në të gjitha fushat.
2. Socializmin e ndërtojnë masat, Partia i bën ato të ndërgjegjshme.
3. Thellimi i luftës ideologjike kundër shfaqjeve të huaja.
pdf
4. Forcimi i gjithanshëm i mbrojtjes së vendit.
5. Lufta revolucionare në lëmin ekonomik.
6. Ngritja e rolit udhëheqës të klasës punëtore dhe forcimi i mëtejshëm i Partisë.
pdf
Kreu i nëntë: PPSH udhëheq me vendosmëri popullin në rrugën marksiste-leniniste të ndërtimit të plotë të shoqërisë socialiste (1976 - 1980)  
1. Kongresi VII i Partisë - sintezë marksiste-leniniste e mendimit dhe e veprimit revolucionar.
2. Gatishmëria e Partisë dhe e popullit për të kryer detyrat e ndërtimit socialist në çdo situatë. Shkatërrimi i pikësynimeve të revizionistëve kinezë.
3. Forcimi i gjithanshëm i gjendjes së brendshme të vendit
pdf
4. Në mbrojtje të marksiszëm-leninizmit e të ështjes së revolucionit në shkallë ndërkombëtare. pdf